np. analiza umów ubezpieczenia wraz z ogólnymi i szczegółowymi warunkami umów, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, odszkodowania AUTO CASCO, odszkodowania za pożar, odszkodowania nietypowe ? np. z ubezpieczenia mienia w transporcie cargo.


Chcesz skorzystać z moich usług? Może masz pytania lub wątpliwości?

Zasady rozliczeń

  1. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w każdej sprawie indywidualnie. Uwzględniam przy tym charakter sprawy, jej złożoność i zawiłość. Szacuję także czas niezbędny do jej załatwienia.
  2. Preferuję ustalanie wynagrodzenia zryczałtowanego. Określamy wynagrodzenie w umowie, poprzez ustalenie konkretnej kwoty za wykonywanie określonych czynności i prowadzenie sprawy.
  3. Możliwe jest także ustalenie wynagrodzenia godzinowego. W umowie określamy stawkę za godzinę pracy, a wysokość ostatecznego wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. Ten sposób może być stosowany jeśli nie jest możliwe precyzyjne określenie zakresu prac, koniecznych dla wykonania zlecenia.
  4. Koszt udzielenia jednorazowej porady prawnej ustalamy w zależności od charakteru i stopnia złożoności problemu. Jeśli następnie Państwo zlecacie kompleksowe poprowadzenie sprawy ? nie ponosicie kosztów inicjującej porady jednorazowej.